top of page
lineas.png

Serveis

Tractaments d'aigües: Prevenció i control de Legionel·losi

La principal via de transmissió de la legionel·la és la inhalació d'aerosols líquids que continguin el bacteri. Les instal·lacions implicades, segons l'Article 2 de l'RD 865/2003 de el Ministeri de Sanitat i Consum, són els detallats a continuació:

​​

  • Instal·lacions amb major probabilitat de proliferació i dispersió de Legionel·la:

- Torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
- Sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn.
- Sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació a través de dolls d'alta velocitat o la injecció d'aire (spas, jacuzzis, piscines, vasos o banyeres terapèutiques, tractament amb raigs a pressió, banyeres d'hidromassatge, etc).

- Centrals humidificadores industrials.

  • Instal·lacions amb menor probabilitat de proliferació i dispersió de Legionel·la:

- Sistemes d'instal·lació interior d'aigua freda de consum humà (canonades, dipòsits, aljubs), cisternes o dipòsits mòbils i aigua calenta sanitària sense circuit de retorn.
- Equips de refredament evaporatiu que polvoritzen aigua (Humectadors, fonts ornamentals, sistemes de reg per aspersió, sistemes d'aigua contra incendis, altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols).

 

A més dels tractaments d'aigua per a la prevenció de la legionel·losi, també portem molt de temps tractant i controlant els Circuits oberts, Circuits semioberts i Circuits tancats.
Disposem d'additius per combatre els problemes específics de cada un d'ells.
Cadascun dels nostres productes disposa de documentació tècnica específica i de protocols d'utilització concrets per a cada cas. D'aquesta manera, es resol qualsevol incidència de manera ràpida i automàtica.


Les empreses externes a la propietat de la instal·lació, autoritzades per a la realització dels tractaments de desinfecció han d'estar inscrites en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides. El número de registre de Calidad Medioambiental Ibérica S.A és B-5052S-SA-Lg.
Tots els nostres tècnics disposen del carnet de manipulador de plaguicides, nivell qualificat.

 

Calidad Medioambiental Ibérica S.A compleix amb totes les exigències legals actuals:

  • Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

  • Reial Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries de prevenció i control de la legionel·losi.

  • Informe UNE 100-030: 2019.

  • RITE (RD 1751/1998 de 31/07, modificat pel RD 1218/2002).

bottom of page